Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden van Stones and Gifts

Webwinkel/ Winkel Stones and Gifts levert producten en diensten aan bedrijven en particulieren

Artikel 1. Definities
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Klant: natuurlijk persoon, zijnde een consument, die een overeenkomst aangaat met  Stones and Gifts voor het aankopen van diensten en of producten;

Stones and Gifts : de natuurlijke of rechtspersoon die producten, diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
Digitale Inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
Partijen: een klant en Stones and Gifts.
Het enkelvoud van voornoemde begrippen verwijst tevens naar het meervoud en vice versa.
Artikel 2. Identiteit van Stones and Gifts :
Handelsnaam:  Stones and Gifts valt onder My Choices
Naam ondernemer: E. van der Kolk
Vestiging- bezoekadres Voorstraat 403, 3311 CT Dordrecht

Mobiel: 0627238486 bereikbaar op werkdagen
E-mailadres : info@stonesandgifts.nl
https://www.stonesandgifts.nl
IBAN : NL90ABNA0832799424
KvK nr. 72393254
Btw-id . NL001623417B42
Artikel 3. Toepasselijkheid en wijziging
1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerten, aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten tussen Stones and Gifts en een klant.
2. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen, in dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 3.Voorafgaand aan het doen van een boeking of aankoop en daarmee een overeenkomst op afstand wordt aangegaan, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant ter beschikking gesteld.
4.  Stones and Gifts is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzingen zullen slechts van kracht zijn nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. Hierbij geldt tevens dat voor de wijzigingen geldt dat in het geval van toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal gelden.
5. De laatst gepubliceerde dan wel aan de klant via Stones and Giftsbekendgemaakte versie van de Voorwaarden is van toepassing. De laatste versie is te vinden op https://www.stonesandgifts.nl/algemene-voorwaarden-1/algemene-voorwaarden
6. De algemene voorwaarden, waaronder prijzen, aanbiedingen en offerten, zijn van kracht onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.
Artikel 4. Prijzen
1. Alle door Stones and Gifts vermelde prijzen van aanbiedingen, diensten en artikelen betreffen prijzen in euro’s en inclusief btw. De opgenomen prijzen, betreffen prijzen exclusief verzendkosten en andere heffingen zoals pakketverzekeringen tenzij anders vermeld of overeengekomen.
2. De in een aanbod opgenomen prijzen worden tijdens de geldigheidsduur van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen die het gevolg zijn van veranderingen in btw-tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan Stones and Gifts producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Stones and Gifts geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, wordt duidelijk bij het aanbod vermeld.
4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en;
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 5. Aanbod
1. En aanbod bestaat uit een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om een goede beoordeling door de klant van het aanbod mogelijk te maken. Als er in het aanbod gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, betreft dit een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat de rechten en verplichtingen verbonden aan de aanvaarding van het aanbod ten behoeve van de klant duidelijk zijn.
3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in het aanbod zijn niet bindend voor Stones and Gifts.
4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of geschiedt onder voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
Artikel 6. Levering van een bestelling
1. Een klant is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de verzochte gegevens voor een bestelling.
2. Na een geplaatste bestelling, wordt per email een bevestiging van de bestelling aan het hiervoor opgegeven emailadres verzonden.
3 Stones and Gifts gaat zo zorgvuldig mogelijk om met ontvangen bestellingen en het afhandelen hiervan, als ook de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
4. De door de klant opgegeven plaats van levering zal als adres worden aangehouden door Stones and Gifts.
5. Met in achtneming van artikel 5 geldt dat een geaccepteerde bestelling zo spoedig als mogelijk worden uitgevoerd maar in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen. Hiervan kan worden afgeweken als een andere leveringstermijn is overeengekomen.
6. De klant wordt zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 30 dagen op de hoogte gesteld van eventuele vertraging of een gedeeltelijke bezorging of uitvoering van een bestelling. De klant mag in een dergelijk geval de overeenkomst kosteloos ontbinden. In het geval van een dergelijke ontbinding is Stones and Gifts verplicht het door de klant betaalde bedrag onverwijld terugbetalen.
7. Tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Stones and Gifts bekendgemaakte vertegenwoordiger, rust het risico van beschadiging en of vermissing van producten bij Stones and Gifts, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 7. De overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een aanbod heeft aanvaard inclusief de hierbij behorende voorwaarden en het voldoen aan de hierbij gestelde voorwaarden, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
2. Bij de aanvaarding van een aanbod langs elektronische weg, wordt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, onverwijld langs elektronische weg door Stones and Gifts bevestigd. De klant kan de overeenkomst ontbinden zolang hij de bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding niet heeft ontvangen.
3. Stones and Gifts zorgt voor passende technische en overige relevante maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen ten behoeve van de elektronische totstandkoming van overeenkomsten.Stones and Gifts zorgt ervoor dat de klant in een adequaat beveiligde web-omgeving, elektronische betalingen kan doen.
4.Stones and Gifts mag (binnen de wettelijke toepasselijke kaders) nagaan of de klant aan een betalingsverplichting kan voldoen. Stones and Gifts mag naar aanleiding van dit onderzoek gemotiveerd een aanvraag of bestelling weigeren of hieraan bijzondere voorwaarden verbinden als Stones and Gifts op gegronde redenen twijfelt aan de mogelijkheid te voldoen aan de betalingsverplichting.
5. Uiterlijk bij de levering van een product of dienst wordt de volgende informatie kenbaar gemaakt aan de klant op een schriftelijke wijze of zodanig dat deze informatie door de klant kan worden opgeslagen op een toegankelijke manier op een duurzame gegevensdrager of deze informatie zal worden meegestuurd aan de klant:
i. de voorwaarden en wijze waarop gebruik kan worden gemaakt van het herroepingsrecht of wel een duidelijke melding van uitsluiting van het herroepingsrecht;
ii. informatie aangaande garanties en service na de aankoop;
iii. het adres waar de klant terecht kan met een klacht en of vraag;
iv. ingeval de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;
v. de totale prijs ( inclusief alle belastingen) van een product of dienst, voor zover van toepassing de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering of de uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 9. Betalingen
1. De door de klant verschuldigde bedragen dienen, voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, voldaan te worden binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Deze termijn gaat in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, in op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan klanten mag de klant in algemene voorwaarden nooit worden verplicht, tot vooruitbetaling van meer dan 50 %. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. In geval er sprake is van onjuistheden in de door de klant verstrekte gegevens, is de klant verplicht dit onmiddellijk aan Stones and Gifts te melden.
4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Stones and Gifts is gewezen op de te late betaling en Stones and Gifts de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is het Stones and Gifts toegestaan de door Stones and Gifts gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde percentage.
5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Stones and Gifts passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
6. De cadeaubonnen van Stones and Gifts zijn geldig voor een periode van 1 jaar na uitgifte: Indien het saldo van de cadeaubon niet voldoende is voor een gehele bestelling, kan het resterende bedrag worden voldaan met een andere betaalmethode zoals op de website aangegeven.
7. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
Artikel 11. Verzend- en Retourkosten
1. De actuele verzendkosten worden aangegeven bij de verzendtarieven onder de bestelinformatie. Zodra een artikel in de winkelwagen wordt geplaatst wordt het aankoopbedrag en verzendkosten zichtbaar. Als de producten en/of in de winkelwagen niet binnen een bepaalde periode daadwerkelijk worden besteld en betaald, dan vervallen de in de winkelwagen geplaatste artikelen zodra de website wordt verlaten.
2. Na een betaalde bestelling van artikelen is er voor een periode van 14 dagen een bedenktijd. Deze bedenktijd vangt aan nadat de betaling op de bankrekening van Stones and Gifts is bijgeschreven.

Artikel 12. Herroepingsrecht klantenkoop of diensten
Bij diensten:
1. Een klant kan een overeenkomst voor de levering van een dienst gedurende een periode van 14 dagen, zonder opgave van redenen ontbinden. De klant mag wel worden gevraagd om de reden van herroepen maar is niet verplicht tot opgave van een reden.
2. De bedenktijd in het vorige lid genoemd, gaat in op de dag die volgt op de dag dat de overeenkomst is gesloten.
Bij producten:
3. De klant (hieronder ook begrepen een door hem aangewezen derde die het product voor hem ontvangt) kan bij een overeenkomst tot aankoop voor een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst ontbinden. De klant mag wel worden gevraagd om de reden van herroepen maar is niet verplicht tot opgave van een reden.
4. De bedenktijd gaat van start op de dag nadat de klant het product zoals in lid 3 van dit artikel aangegeven, heeft ontvangen, of als er meerdere producten in eenzelfde bestelling zijn besteld, op de dag dat het laatste product uit de bestelling zijn ontvangen.
5. Bij een levering van een product dat uit meerdere onderdelen of bestaat, start de bedenktijd op de dag dat het laatste onderdeel van het product is ontvangen.
6. In het geval dat gedurende een bepaalde periode periodiek producten worden geleverd, vangt de bedenktijd aan op de dag waarop het eerste product is ontvangen.
7. In het geval dat een klant de informatie over het herroepingsrecht niet heeft ontvangen van de ondernemer of geen modelformulier heeft ontvangen voor de herroeping, duurt de bedenktermijn twaalf maanden na afloop van de oorspronkelijke bedenktijd zoals in de vorige leden omschreven.
8. Als Stones and Gifts de klant, binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, heeft gewezen op het herroepingsrecht of het herroepingsformulier, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant de herroepingsinformatie heeft ontvangen.

Artikel 13. Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant
1. Als een klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd en door gebruik te maken van het herroepingsformulier.
2. De klant stuurt het product zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen na de dag volgend op de voornoemde melding van de herroeping uit lid 1 van dit artikel, terug naar Stones and Gifts Dit is niet nodig indien de ondernemer (schriftelijk) heeft aangeboden het product zelf op te halen bij de klant. De terugzendtermijn is in ieder geval in achtgenomen als de klant het product voor het verstrijken van de bedenktijd heeft teruggezonden.
3. Het risico en de bewijslast voor de juiste uitoefening van het recht tot herroepen zijn voor de klant.
4. De klant stuurt het product terug inclusief alle daarbij behorende onderdelen, zoveel mogelijk in de originele verpakking en staat. Hierbij worden de duidelijke instructies van Stones and Gifts gevolgd.
5. De kosten voor het terugzenden van een product komen voor rekening van de klant.
6. In het geval dat gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht door een klant, worden alle aanvullende aanverwante overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
7. De klant is ten aanzien van een herroeping van een dienst geen kosten verschuldigd aan Stones and Gifts in het geval dat:
– de wettelijke verplichte informatie met betrekking tot het herroepingsrecht, de kosten hiervan of het herroepingsformulier niet aan de klant zijn verstrekt, of,
– de klant niet uitdrukkelijk om de aanvang uitvoering van de dienst heeft verzocht, tijdens de bedenktijd.

Artikel 14. Uitsluiting herroepingsrecht
1. Stones and Gifts kan indien dit uitdrukkelijk is aangegeven, producten en of diensten uitsluiten van het herroepingsrecht. Deze uitsluiting is slechts mogelijk als Stones and Giftsdit duidelijk of in ieder geval voordat een overeenkomst wordt aangegaan, heeft vermeld. De uit te sluiten producten betreffen:
I. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, binnen de periode van de herroepingstermijn, waarvoor geldt dat  Stones and Gifts geen invloed heeft op de deze schommelingen;
II. Dienstenovereenkomsten, nadat de dienst volledig is uitgevoerd, maar slechts alleen als de uitvoering van start is gegaan met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest, zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd;
III.Producten met een beperkte houdbaarheid of die snel bederven;
IV. Producten die zijn verzegeld om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, die daardoor, nadat een verzegeling is verbroken, niet geschikt zijn om teruggezonden te worden;
V. Tijdschriften en of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
VI. Producten die na levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
VII. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Artikel 15. Procedure bij een herroeping
1. Na ontvangst van een digitale melding van een herroeping, stuurt My Choices de klant direct na het ontvangen van deze melding, een ontvangstbevestiging.
2. De kosten van de klant, inclusief de verzendkosten, voor geretourneerde product, worden zo snel mogelijk door Stones and Gifts vergoed, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is gemeld door de klant. Tenzij  Stones and Gifts aanbiedt het product zelf af te halen, is het Stones and Gifts toegestaan te wachten met het terugbetalen, tot het product in ontvangst is genomen of tot het moment de klant aantoont het product terug te hebben gezonden, een en ander afhankelijk van het moment dat eerder intreedt.
3. De terugbetaling vindt kosteloos plaats en via hetzelfde betaalmiddel dat de door de klant is gebruikt, tenzij door de klant met een ander betaalmiddel wordt ingestemd.
4. In het geval de klant heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste (standaard) levering, hoeft Stones and Gifts het verschil tussen de bijkomende kosten voor de duurdere leveringswijze niet terug te betalen.                          Artikel 16. Verplichtingen voor de klant tijdens de bedenktijd
1. De klant gaat tijdens de bedenktijd zorgvuldig om met een van Stones and Gifts ontvangen product (inclusief verpakking). Het product wordt slechts voor zover dit nodig is om de aard of werking hiervan te kunnen bepalen, uitgepakt of gebruikt. Hierbij handelt de klant zoals hij om zou gaan met product in geval hij het in fysieke winkel zou beoordelen.
2. In het geval de klant niet door Stones and Gifts voorafgaand of tijdens het sluiten van een overeenkomst is gewezen op zijn herroepingsrecht met bijbehorend informatie, is de klant niet aansprakelijk voor de in het volgende lid van dit artikel genoemde waardevermindering.
3. Slechts in het geval er sprake is van een waardevermindering door het handelen van de klant op een manier die verder gaat dan in lid 1 van dit artikel omschreven, is de klant aansprakelijk voor deze waardevermindering.                                                  Artikel 17. Privacy
Stones and Gifts is een verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Stones and Gifts verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die is terug te vinden op: https://www.stonesandgifts.nl/privacyverklaring          Artikel 18. Klachten
Stones and Gifts streeft naar de tevredenheid van haar klanten. Eventuele klachten kunnen via: info@stonesandgifts.nl aan Stones and Gifts worden kenbaar gemaakt. Stones and Gifts neemt de klacht in behandeling en streeft naar de best mogelijke oplossing voor de betrokkenen. 
Artikel 19. Intellectueel eigendom
Stones and Gifts behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de klant. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Stones and Gifts noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door  Stones and Gifts verstrekt zijn.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen
 Op alle overeenkomsten tussen Stones and Gifts en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.