Verzend & Retourbeleid

Artikel 5. Aankoop in de winkel

1. Bij een aankoop in de fysieke winkel, krijgt u bij het ruilen van aangekochte goederen geen geld terug. U ontvangt een tegoedbon.   

2.De tegoedbon is 1 jaar geldig en dient u aan te tonen. Bewaar u bon goed, anders vervalt u recht.

Artikel 6. Levering van een bestelling
1. Een klant is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de verzochte gegevens voor een bestelling.
2. Na een geplaatste bestelling, wordt per email een bevestiging van de bestelling aan het hiervoor opgegeven emailadres verzonden.
3 Stones and Gifts gaat zo zorgvuldig mogelijk om met ontvangen bestellingen en het afhandelen hiervan, als ook de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
4. De door de klant opgegeven plaats van levering zal als adres worden aangehouden door Stones and Gifts. 
5. Met inachtneming van artikel 5 geldt dat een geaccepteerde bestelling zo spoedig als mogelijk worden uitgevoerd maar in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen. Hiervan kan worden afgeweken als een andere leveringstermijn is overeengekomen.
6. De klant wordt zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 30 dagen op de hoogte gesteld van eventuele vertraging of een gedeeltelijke bezorging of uitvoering van een bestelling. De klant mag in een dergelijk geval de overeenkomst kosteloos ontbinden. In het geval van een dergelijke ontbinding is  Stones and Gifts verplicht het door de klant betaalde bedrag onverwijld terug te betalen.
7. Tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Stones and Gifts bekendgemaakte vertegenwoordiger, rust het risico van beschadiging en of vermissing van producten bij Stones and Gifts tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 7. De overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een aanbod heeft aanvaard inclusief de hierbij behorende voorwaarden en het voldoen aan de hierbij gestelde voorwaarden, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
2. Bij de aanvaarding van een aanbod langs elektronische weg, wordt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, onverwijld langs elektronische weg door Stones and Gifts bevestigd. De klant kan de overeenkomst ontbinden zolang hij de bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding niet heeft ontvangen.
3. Stones and Gifts zorgt voor passende technische en overige relevante maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen ten behoeve van de elektronische totstandkoming van overeenkomsten. Stones and Gifts zorgt ervoor dat de klant in een adequaat beveiligde web-omgeving, elektronische betalingen kan doen.
4. Stones and Gifts mag (binnen de wettelijke toepasselijke kaders) nagaan of de klant aan een betalingsverplichting kan voldoen.  Stones and Gifts mag naar aanleiding van dit onderzoek gemotiveerd een aanvraag of bestelling weigeren of hieraan bijzondere voorwaarden verbinden als Stones and Gifts  op gegronde redenen twijfelt aan de mogelijkheid te voldoen aan de betalingsverplichting.
5. Uiterlijk bij de levering van een product of dienst wordt de volgende informatie kenbaar gemaakt aan de klant op een schriftelijke wijze of zodanig dat deze informatie door de klant kan worden opgeslagen op een toegankelijke manier op een duurzame gegevensdrager of deze informatie zal worden meegestuurd aan de klant:
i. de voorwaarden en wijze waarop gebruik kan worden gemaakt van het herroepingsrecht of wel een duidelijke melding van uitsluiting van het herroepingsrecht;
ii. informatie aangaande garanties en service na de aankoop;
iii. het adres waar de klant terecht kan met een klacht en of vraag;
iv. ingeval de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;
v. de totale prijs ( inclusief alle belastingen) van een product of dienst, voor zover van toepassing de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering of de uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 9. Betalingen
1. De door de klant verschuldigde bedragen dienen, voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, voldaan te worden binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Deze termijn gaat in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, in op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan klanten mag de klant in algemene voorwaarden nooit worden verplicht, tot vooruitbetaling van meer dan 50 %. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. In geval er sprake is van onjuistheden in de door de klant verstrekte gegevens, is de klant verplicht dit onmiddellijk aan Stones and Gifts te melden.
4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door  Stones and Gifts is gewezen op de te late betaling en Stones and Gifts de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is het Stones and Gifts toegestaan de door Stones and Gifts  gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde percentage.
5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Stones and Gifts  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
6. De cadeaubonnen van  Stones and Gifts zijn geldig voor een periode van 1 jaar na uitgifte: Indien het saldo van de cadeaubon niet voldoende is voor een gehele bestelling, kan het resterende bedrag worden voldaan met een andere betaalmethode zoals op de website aangegeven.
7. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
Artikel 11. Verzend- en Retourkosten
1. De actuele verzendkosten worden aangegeven bij de verzendtarieven onder de bestelinformatie. Zodra een artikel in de winkelwagen wordt geplaatst wordt het aankoopbedrag en verzendkosten zichtbaar. Als de producten en/of in de winkelwagen niet binnen een bepaalde periode daadwerkelijk worden besteld en betaald, dan vervallen de in de winkelwagen geplaatste artikelen zodra de website wordt verlaten.
2. Na een betaalde bestelling van artikelen is er voor een periode van 14 dagen een bedenktijd. Deze bedenktijd vangt aan nadat de betaling op de bankrekening van  Stones and Gifts is bijgeschreven.

3. Verzendkosten €6,95 bij bestelling onder €50,-  bestelling boven €50,- betaald u geen verzendkosten in NL.
4. Retourkosten zijn voor de koper en betaal je altijd zelf, mits in overleg ander is afgesproken.

5 .Wij werken samen met Post NL, DHL, TNT e.a. voor pakketverzorging.

Artikel 12. Herroepingsrecht klantenkoop of diensten
Bij diensten:
1. Een klant kan een overeenkomst voor de levering van een dienst gedurende een periode van 14 dagen, zonder opgave van redenen ontbinden. De klant mag wel worden gevraagd om de reden van herroepen maar is niet verplicht tot opgave van een reden.
2. De bedenktijd in het vorige lid genoemd, gaat in op de dag die volgt op de dag dat de overeenkomst is gesloten.
Bij producten:
3. De klant (hieronder ook begrepen een door hem aangewezen derde die het product voor hem ontvangt) kan bij een overeenkomst tot aankoop voor een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst ontbinden. De klant mag wel worden gevraagd om de reden van herroepen maar is niet verplicht tot opgave van een reden.
4. De bedenktijd gaat van start op de dag nadat de klant het product zoals in lid 3 van dit artikel aangegeven, heeft ontvangen, of als er meerdere producten in eenzelfde bestelling zijn besteld, op de dag dat het laatste product uit de bestelling zijn ontvangen.
5. Bij een levering van een product dat uit meerdere onderdelen of bestaat, start de bedenktijd op de dag dat het laatste onderdeel van het product is ontvangen.
6. In het geval dat gedurende een bepaalde periode periodiek producten worden geleverd, vangt de bedenktijd aan op de dag waarop het eerste product is ontvangen.
7. In het geval dat een klant de informatie over het herroepingsrecht niet heeft ontvangen van de ondernemer of geen modelformulier heeft ontvangen voor de herroeping, duurt de bedenktermijn twaalf maanden na afloop van de oorspronkelijke bedenktijd zoals in de vorige leden omschreven.
8. Als  Stones and Gifts de klant, binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, heeft gewezen op het herroepingsrecht of het herroepingsformulier, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant de herroepingsinformatie heeft ontvangen.

Artikel 13. Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant
1. Als een klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd en door gebruik te maken van het herroepingsformulier.
2. De klant stuurt het product zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen na de dag volgend op de voornoemde melding van de herroeping uit lid 1 van dit artikel, terug naar  Stones and Gifts Dit is niet nodig indien de ondernemer (schriftelijk) heeft aangeboden het product zelf op te halen bij de klant. De terugzendtermijn is in ieder geval in achtgenomen als de klant het product voor het verstrijken van de bedenktijd heeft teruggezonden.
3. Het risico en de bewijslast voor de juiste uitoefening van het recht tot herroepen zijn voor de klant.
4. De klant stuurt het product terug inclusief alle daarbij behorende onderdelen, zoveel mogelijk in de originele verpakking en staat. Hierbij worden de duidelijke instructies van  Stones and Gifts gevolgd.
5. De kosten voor het terugzenden van een product komen voor rekening van de klant.
6. In het geval dat gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht door een klant, worden alle aanvullende aanverwante overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
7. De klant is ten aanzien van een herroeping van een dienst geen kosten verschuldigd aan Stones and Gifts   in het geval dat:
– de wettelijke verplichte informatie met betrekking tot het herroepingsrecht, de kosten hiervan of het herroepingsformulier niet aan de klant zijn verstrekt, of,
– de klant niet uitdrukkelijk om de aanvang uitvoering van de dienst heeft verzocht, tijdens de bedenktijd.

Artikel 14. Uitsluiting herroepingsrecht
1.  Stones and Gifts kan indien dit uitdrukkelijk is aangegeven, producten en of diensten uitsluiten van het herroepingsrecht. Deze uitsluiting is slechts mogelijk als  Stones and Gifts dit duidelijk of in ieder geval voordat een overeenkomst wordt aangegaan, heeft vermeld. De uit te sluiten producten betreffen:
I. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, binnen de periode van de herroepingstermijn, waarvoor geldt dat Stones and Gifts geen invloed heeft op de deze schommelingen;
II. Dienstenovereenkomsten, nadat de dienst volledig is uitgevoerd, maar slechts alleen als de uitvoering van start is gegaan met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest, zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd;
III.Producten met een beperkte houdbaarheid of die snel bederven;
IV. Producten die zijn verzegeld om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, die daardoor, nadat een verzegeling is verbroken, niet geschikt zijn om teruggezonden te worden;
V. Tijdschriften en of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
VI. Producten die na levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
VII. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Artikel 15. Procedure bij een herroeping
1. Na ontvangst van een digitale melding van een herroeping, stuurt Stones and Gifts de klant direct na het ontvangen van deze melding, een ontvangstbevestiging.
2. De kosten van de klant, inclusief de verzendkosten, voor geretourneerde product, worden zo snel mogelijk door  Stones and Gifts vergoed, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is gemeld door de klant. Tenzij Stones and Gifts aanbiedt het product zelf af te halen, is het Stones and Gifts toegestaan te wachten met het terugbetalen, tot het product in ontvangst is genomen of tot het moment de klant aantoont het product terug te hebben gezonden, een en ander afhankelijk van het moment dat eerder intreedt.
3. De terugbetaling vindt kosteloos plaats en via hetzelfde betaalmiddel dat de door de klant is gebruikt, tenzij door de klant met een ander betaalmiddel wordt ingestemd.
4. In het geval de klant heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste (standaard) levering, hoeft  Stones and Gifts het verschil tussen de bijkomende kosten voor de duurdere leveringswijze niet terug te betalen.                         
Artikel 16. Verplichtingen voor de klant tijdens de bedenktijd
1. De klant gaat tijdens de bedenktijd zorgvuldig om met een van  Stones and Gifts ontvangen product (inclusief verpakking). Het product wordt slechts voor zover dit nodig is om de aard of werking hiervan te kunnen bepalen, uitgepakt of gebruikt. Hierbij handelt de klant zoals hij om zou gaan met product in geval hij het in fysieke winkel zou beoordelen.
2. In het geval de klant niet door Stones and Gifts voorafgaand of tijdens het sluiten van een overeenkomst is gewezen op zijn herroepingsrecht met bijbehorend informatie, is de klant niet aansprakelijk voor de in het volgende lid van dit artikel genoemde waardevermindering.
3. Slechts in het geval er sprake is van een waardevermindering door het handelen van de klant op een manier die verder gaat dan in lid 1 van dit artikel omschreven, is de klant aansprakelijk voor deze waardevermindering.                                                 
Artikel 17. Privacy
Stones and Gifts  is een verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Stones and Gifts  verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die is terug te vinden op: https://www.stonesandgifts.nl/privacyverklaring         
Artikel 18. Klachten
Stones and Gifts streeft naar de tevredenheid van haar klanten. Eventuele klachten kunnen via: info@stonesandgifts.nl aan  Stones and Gifts worden kenbaar gemaakt. Stones and Gifts neemt de klacht in behandeling en streeft naar de best mogelijke oplossing voor de betrokkenen.