Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is uit respect voor uw privacy opgesteld door Stones and Gifts.

Stones and Gifts is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder AVG en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op alle door Stones and Gifts geleverde producten en diensten.

Voor uw vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot Stones and Gifts kunt u contact opnemen met mevrouw E. Van der Kolk, via info@stonesandgifts.nl

Stones and Gifts is gerechtigd haar privacybeleid eenzijdig te wijzigen.

Deze wijzigingen zullen via deze privacyverklaring op deze pagina aan u bekend worden gemaakt.

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 06 december 2020.

Wij vragen u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens Stones and Gifts:
Voorstraat 403 3311CT Dordrecht
E-mailadres: info@stonesandgifts.nl
https://www.stonesandgifts.nl

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Gebruik van persoonsgegevens
Stones and Gifts beperkt zich bij de verzameling van persoonsgegevens slechts tot die persoonsgegevens die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de dienstverlening voor u.

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Stones and Gifts neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
Emailadres
Betalingsgegevens
Geslacht
Geboortedatum
IP-adres-
Orderhistorie
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stones and Gifts verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om onze dienstverlening te kunnen verrichten;
– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, die in relatie staat tot onze dienstverlening;
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Stones and Gifts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk of juridisch toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
De grondslagen op basis waarvan wij uw gegevens verwerken zijn:
De uitvoering van een overeenkomst;
Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
Gerechtvaardigd belang;
Uw toestemming.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

• per e-mail

• via social media
Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.
Advertenties
Onze webwinkel vertoont geen advertenties.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
(Toekomstige) Cookies
Voor onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens:
– in te zien;
– te corrigeren / verbeteren;
– aan te vullen;
– deze te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht:
– om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stonesandgifts.nl
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met info@stonesandgifts.nl
In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
• Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
• Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie waar van toepassing., tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren in geval u een wijziging in uw persoonsgegevens wilt doorvoeren.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.